ENGLISH

Thông báo

admin gửi vào T6, 08/19/2016 - 15:03
Phụ lục hướng dẫn đăng ký 
admin gửi vào T5, 06/02/2016 - 11:29
Download mẫu đăng ký tại đây [1]. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Don%20xin%20dang%20ky%20hoc%20phan_he2016.doc
admin gửi vào T5, 05/05/2016 - 16:36
Nhà trường nhằm cung cấp thông tin đến cán bộ, sinh viên trong Nhà trường đầy đủ hơn