ENGLISH

Thông báo

admin gửi vào T5, 05/11/2017 - 16:12
Click vào từng files bên dưới để download: *Thông tư 08* [1] *Thông tư* *Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học* [2] *Thông tư Ban hành về khối lượng kiến thức tối thiểu...* [3] [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/vanbang/08TT%20%283%29.rar [2] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/vanbang/2014-15-VBHN-Ma%20nganh%20cap%20IV%20CD-DH%20HOP%20NHAT%20%281%29.doc [3] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/vanbang/TT%2007_2015_TT-BGDDT_271929.doc
admin gửi vào T6, 08/19/2016 - 15:03
Phụ lục hướng dẫn đăng ký 
admin gửi vào T5, 06/02/2016 - 11:29
Download mẫu đăng ký tại đây [1]. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Don%20xin%20dang%20ky%20hoc%20phan_he2016.doc
admin gửi vào T5, 05/05/2016 - 16:36
Nhà trường nhằm cung cấp thông tin đến cán bộ, sinh viên trong Nhà trường đầy đủ hơn