ENGLISH

admin gửi vào T4, 01/11/2017 - 11:33
Biên bản bàn giao hồ sơ TTSP2 năm học 2016 - 2017.
admin gửi vào T5, 05/11/2017 - 16:12
Click vào từng files bên dưới để download: *Thông tư 08* [1] *Thông tư* *Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học* [2] *Thông tư Ban hành về khối lượng kiến thức tối thiểu...* [3] [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/vanbang/08TT%20%283%29.rar [2] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/vanbang/2014-15-VBHN-Ma%20nganh%20cap%20IV%20CD-DH%20HOP%20NHAT%20%281%29.doc [3] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/vanbang/TT%2007_2015_TT-BGDDT_271929.doc
admin gửi vào T4, 10/12/2016 - 10:21
Mẫu cấp bảng điểm cho sinh
admin gửi vào T6, 08/19/2016 - 15:03
Phụ lục hướng dẫn đăng ký 
admin gửi vào T5, 06/02/2016 - 11:29
Download mẫu đăng ký tại đây [1]. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Don%20xin%20dang%20ky%20hoc%20phan_he2016.doc
admin gửi vào T6, 05/20/2016 - 08:49
Đơn xin học chương trình 2. Tải về tại đây [1]. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Don%20xin%20hoc%20chuong%20trinh2.doc
admin gửi vào T6, 05/20/2016 - 08:47
Mẫu Đơn xin miễn học, miễn thi môn GDQP - AN. Tải về tại đây. [1] [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Mau_1a_Don%20xin%20xet%20mien%20mon%20GDQP_AN%20%281%29.doc
admin gửi vào T2, 05/16/2016 - 09:20
Các đơn vị liên quan download file mẫu về *tại đây [1]*. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau_KHTT.01.xls
admin gửi vào T6, 05/06/2016 - 08:36
Danh sách các biểu mẫu tương ứng từng thủ tục. Click vào để download.

Trang

admin gửi vào T5, 05/05/2016 - 15:27
Thông tin công khai về việc cấp bằng tốt nghiêp các khoá đào tạo