ENGLISH

Kế hoạch

FILE ĐĂNG KÝ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2015 - 2016. Các khoa tải về tại đây Tải về tại đây [1] [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/kehoach/%C4%90angkygiangvienHKphu_2015-2016.rar
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch đoà tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2016 - 2017. Xem chi tiết tại đây [1]. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/qd692.pdf