ENGLISH

Lịch đăng ký, lịch học

admin gửi vào T5, 06/16/2016 - 11:02
FILE ĐĂNG KÝ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2015 - 2016.
admin gửi vào T3, 06/14/2016 - 10:29
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN
admin gửi vào T5, 06/02/2016 - 14:31
Download mẫu đơn tại đây [1]. Danh mục các học phần học kỳ phụ năm 2015 - 2016. Download tại đây [2]. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Don%20xin%20dang%20ky%20hoc%20phan_he2016.doc [2] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Danh_muc_HP_HK_Phu_2015-2016.xls