ENGLISH

Kế hoạch năm học

admin gửi vào T4, 09/20/2017 - 10:19
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017 - 2018. Download tại đây [1] [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/kehoach/ke_hoach_dao_tao_2017_2018.xlsx
admin gửi vào T6, 05/27/2016 - 04:17
Quyết định về việc ban hành Kế
admin gửi vào T5, 05/26/2016 - 13:31
Download các mẫu M1, M2, M3, M4, M5 tại đây [1] [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Mau_don_TN.doc
admin gửi vào T5, 04/28/2016 - 08:38
Kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy hiện hành.