ENGLISH

Thông tin về bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đã cấp

Thông tin công khai về việc cấp bằng tốt nghiêp các khoá đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo quy định. Các cơ quan, đơn vị tuyển dụng khi cần thiết xin tra cứu tại đây.