ENGLISH

Sổ tay năm học 2015 - 2016

Nhà trường nhằm cung cấp thông tin đến cán bộ, sinh viên trong Nhà trường đầy đủ hơn trả lời các thắc mắc của sinh viên về quy chế, quy định trong đào tạo tín chỉ. Đọc giả tải cuốn Sổ tay năm học 2015 - 2016 về tại đây.