ENGLISH

Chức năng - Nhiệm vụ

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

I. Chức năng

Phòng Đào tạo đại học chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản đào tạo trình độ đại học cao đẳng hệ chính quy.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác tổ chức, quản đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy

a. Xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề, quy đào tạo

- Xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển cấu ngành nghề, quy , hình thức quy trình đào tạo đại học, cao đẳng.

- Xây dựng chiến lược đào tạo trình độ đại học, cao đẳng kế hoạch đào tạo hàng năm của Trường.

b. Tổ chức triển khai quy chế, quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

- Triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo tín chỉ.

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy.

c. Xây dựng quản quá trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

- Phối hợp với các khoa xây dựng chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy.

  - Quản chương trình tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy.

  - Phối hợp với các khoa bổ sung hoàn thiện chương trình đào tạo các ngành học trong Trường.

d. Xây dựng quản chương trình đại học, cao đẳng hệ chính quy

- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Xây dựng, triển khai kế hoạch thực tập phạm. Phối hợp với các khoa tổ chức thực hiện công tác thực tập, thực tế,...

- Tổ chức, hướng dẫn cho sinh viên đăng chương trình, ngành chuyên ngành học.

- Quản kết quả học tập của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy.

- Soạn thảo quyết định giao đề tài người hướng dẫn khóa luận, đồng thời chuyển các quyết định này cho phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng để thực hiện các công đoạn tiếp theo.

- Tổ chức xét lên lớp điều kiện tốt nghiệp cho các khóa đào tạo đại học, cao đẳng.

- Quản cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy.

- Chứng nhận kết quả học tập, cấp bảng điểm, bảo lưu kết quả học tập, đính chính điểm, chứng nhận tốt nghiệp,... cho sinh viên đại học, cao đẳng.

- Soạn thảo các quyết định chuyển ngành, chuyển sở đào tạo, tạm ngừng học, tiếp tục học của sinh viên đại học, cao đẳng.

- Quản điểm, xét cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng.

- Thực hiện công tác phân phòng học cho các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy.

- Thống tính tiền giờ dạy đại học, cao đẳng hệ chính quy của cán bộ, giảng viên giảng viên thỉnh giảng để làm sở cho Trường thanh toán tiền dạy vượt giờ.

 

đ. Tổ chức quản quá trình đào tạo đối với Lưu học sinh Lào hệ cử tuyển, hệ dự bị đại học

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo, quản khung chương trình kết quả học tập.

  - Phối hợp với các Khoa, phòng Công tác sinh viên, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Quản khoa học Hợp tác quốc tế tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo.

  - Cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào.

  - Thống tính tiền giờ dạy hệ dự bị đại học, giờ dạy Tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào.

 e. Quản hệ thống sở dữ liệu thông tin đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

- Quản hệ thống sở dữ liệu về kết quả đào tạo đại học, cao đẳng phục vụ yêu cầu tra cứu, khai thác của các đơn vị trong ngoài Trường.

   - Duy trì, phát triển, quản trị, hỗ trợ, chia sẻ sử dụng khai thác hệ thống phần mềm quản đào tạo, thông tin đào tạo.

2. Công tác tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

            - Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường hoặc Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho phòng Đào tạo đại học.

            -Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.