ENGLISH

admin gửi vào T6, 08/19/2016 - 15:03
Phụ lục hướng dẫn đăng ký 
admin gửi vào T5, 06/02/2016 - 11:29
Download mẫu đăng ký tại đây [1]. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Don%20xin%20dang%20ky%20hoc%20phan_he2016.doc
admin gửi vào T6, 05/20/2016 - 08:49
Đơn xin học chương trình 2. Tải về tại đây [1]. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Don%20xin%20hoc%20chuong%20trinh2.doc
admin gửi vào T6, 05/20/2016 - 08:47
Mẫu Đơn xin miễn học, miễn thi môn GDQP - AN. Tải về tại đây. [1] [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Mau_1a_Don%20xin%20xet%20mien%20mon%20GDQP_AN%20%281%29.doc
admin gửi vào T2, 05/16/2016 - 09:20
Các đơn vị liên quan download file mẫu về *tại đây [1]*. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau_KHTT.01.xls
admin gửi vào T6, 05/06/2016 - 08:36
Danh sách các biểu mẫu tương ứng từng thủ tục. Click vào để download.
admin gửi vào T5, 05/05/2016 - 16:36
Nhà trường nhằm cung cấp thông tin đến cán bộ, sinh viên trong Nhà trường đầy đủ hơn
admin gửi vào T5, 04/28/2016 - 08:36
Mẫu đề nghị cấp
admin gửi vào T5, 04/28/2016 - 08:24
Mẫu 1 [1] Mẫu 2 [2] [1] http://phongdaotaodhqn.edu.vn/images/stories/2015/n%20xin%20hc%20li%20gdqp-an%20mu%201.doc [2] http://phongdaotaodhqn.edu.vn/images/stories/2015/n%20xin%20hc%20li%20gdqp-an%20mu%202.doc
admin gửi vào T5, 05/05/2016 - 15:27
Thông tin công khai về việc cấp bằng tốt nghiêp các khoá đào tạo 
admin gửi vào T2, 05/09/2016 - 05:50
File nhập điểm TTSP2 năm học 2015 - 2016 [1] [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/files%20nhap%20diem%20ttsp2%202015-2016.rar
admin gửi vào T6, 04/29/2016 - 11:00
File tìm hiểu trường TTSP2 năm học 2015 - 2016. Tải về tại đây. [1] [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/TTSP2/file%20tim%20hieu%20truong%20ttsp2%202015-2016.xls
admin gửi vào T7, 03/12/2016 - 14:42
DANH SÁCH ĐOÀN DỰ GIỜ, KIỂM TRA, THANH TOÁN TTSP2 NĂM HỌC 2015 - 2016